Ukuya esikhathini sanamuhla: izinhlobo ezihamba phambili amantombazane angakhetha kwizo

by Laurel Pretorius
Modern menstruation - BabyYumYum
Reading Time: 3 minutes

Ingabe intombazanyana yakho esencane isizoqala ukuya esikhathini? Uma kunjalo, lokhu kufanele ukufunde. Sinikezela ngongakwenza Kanye nokungamele ukwenze kwimikhiqizo yokuhlanzeka yokuya esikhathini ukusiza sinike amandla amantombazane kusuka ebusheni beya ebufazaneni.

Ukuya esikhathini sekukhulunywe ngakho ngamazwi aphansi kusuka ekuqaleni kwesikhathi. Nanamanje, kusathathwa njengesihloko esibi kumasiko amaningi. Ukuya esikhathini fanele kube umkhuba wokuzethemba wentsha Kanye namantombazane asethe ukukhula. Ucwaningo luphakamisa ukuthi amantombazanyana amaningi asemancane abhekana nokwesaba Kanye nokuhlambalazeka ngokuya esikhathini, okudlala indima ekuntuleni ukuzethemba Kanye nogqozi. Isifundo esashicilelwa kwijournal yezingane Kanye nobusha Kanye nobufazane sathola ukuthi amantombzane asemasha angama phesenti angama 60 abikwe ukuthi azizwa enokuzinyeza mayelana nesikhathi sabo.

Abantombazane anokuzizwa enethemba ngokuya esikhathini kwabo maningi amathuba okuthi basondele kuyo ngendlela enempilo. Bazo sebenzisa imikhiqizo ohlanzekile ofanele bese bethola ukunakekelwa okufanele kwezempilo uma kunesidingo. Nokho, amantombazane angazizwa kanhle ngokuya esikhathini anamathuba amaningi okungayi esikolweni Kanye nemisebenzi yomphakathi ngesikhathi besesikhathini.

Impilo yokuya esikhathini fanele kuxoxiswane ngayo ngokuvuleleka futhi kahle khona abesifazane abasebasha bezozizwa benamandla uma beqala ukuya esikhathini.

Kulezinsuku zanamuhla, kunemikhiqizo ehlukahlukene emakethe eyenzelwe ukuhlinzeka abesifazane ngokuphila Kanye nezidingo ezihlanzekile. Ngokuthi bakhole lokhu abangazikhethela kukona bese beqonda umehluko, amantombazane engathola izixazululo owkizona zona ukuhlangabezana nezidingo zabo ngamunye bese bezizwa benamandla ukubhekana nokuya esikhathini ngokuzethemba.

Lana izixazululo ezihlanzekile zokuya esikhathini okubalulekile ukuthi sikhulume ngazo:

  1. Amakhithi okuqalisa ukuya esikhathini
   Amakhithi okuqala akahle emantombzaneni asemasha ngokuya esikhathini. Ngokuvamile, ipaka lifaka imikhiqizo ekhukahlukene yokuya esikhathini Kanye nempahla yokufundisa esiza amantombazane amelane nokuya esikhathini kwabo kokuqala ngokuzethemba.Okuhle: kunezixazululo eziphelele zamantombazane Kanye nokunciphisa ukucwasa okuyamaniswa nokuya esikhathini.

   Okubi: ikhithi kungenzeka ingafaki yonke imikhiqizo yokuya esikhathini noma ulwazi amantombazane aludingayo, kanti kungabiza kakhulu.
   Thenga onilayini ku wwwlunalove.co.za

  2. Izinkomishi zokuya esikhathini
   Izinkomishi zokuya esikhathini yenziwe ngesilicon yezokwelapha, i-latex, noma i-elastomer kanti kufakwa kwisitho sangasese ngesikhathi usesikhathini ukuqoqa igazi lokuyesikhathini. zingasetshenziswa kabusha ngakho azinabungozi kwimvelo. Ziyagqokeka ngokukhululeka amahora angama 12 kanti abiza kahle nasekuhambeni kwesikhathi.Okuhle: awanabungozi kwimvelo, abiza kahle, kanti angagqokwa isikhathi eside ngaphandle kokuchaphazeleka okungaba kubi empilweni noma ukuhlanzeka. Kunciphisa ingcuphe* yesindromu yokushaqeka kokunobuthi.

   Okubi: ukufunda ukufaka inkomishi yokuya esikhathi kuyaye kube inselelo, kanti kungathatha isikhathi ukuthola usayizi okuyiwona wona Kanye nowenelayo.
   Kuyatholakala ikakhulu ezitolo zase Clicks Kanye nase Dischem, ezweni lonke. Noma uthenge onilayini.

   Izipontshi zokuyesikhathini

   Izipontshi zokuya esikhathini ziwukuzikhethela kwemvelo kanti zenziwe ngokuthambile, nangezipontshi zasolwandle ezinezimbotshana. Zifakwa esithweni sangasese njenge tampons ukumunca igazi lokuye sikhathini.

   Okuhle: azinabungozi kwimvelo kanti zingasetshenziswa kabusha isikhathi esingangezinyanga eziyisithuph uma zinakekelwe kahle. Kanti futhi zithambile futhi zikhululekile.

   Okubi: zifuna ukuhlanzwa njalo futhi kususwe amagciwane kanti akunangqondo njengokunye ongazikhethela kwikho. Zingaba nengcuphe yokuthelelana uma zingahlanziwe ngendlela efanele. Azitholakali kalula.

   Thenga onilayini ku www.faithful-to-nature.co.za

   3. Amaphenti avikela ukuya esikhathini, ama-leggings Kanye nezingubo zokubhukuda:

   Lemikhiqizo emithathu ihlinzeka ngovikelo oluvikela ukuvuza emantombazaneni ngesikhathi sokuba sesikhathini njengoba kwenziwe ngokukhethekile, indwangu ephezulu yokumunca Kanye nethambile indwangu, wonke enzilwe ukumunca igazi lokuye sikhathi Kanye nokuvikela ukuvuza.

   Okuhle: akhululekile ukuthi ungawagqoka kanti futhi angagqokwa wodwa noma njengesipele kwaminye imikhiqizo yokuye sikhathini. Ungaphinda uwasebenzise kabusha kanti ayawasheka bese aphinde agqokwe uphindelela.

   Okubi: kungenzeka engalungeli ukuya esikhathini okukhulu noma ukusetshenziswa isikhathi eside ngaphandle kokuthi ashintshwe. Ayabiza uma eqhathaniswa nokunye ongakhetha kwikho.

   Thenga ku www.faithful-to-nature.co.za, www.modibobi.co.za, www.blushproof.co.za, www.periodpantiessa.co.za

  3. Amaphedi okuya esikhathini ongawasebenzisa kabusha
   Amaphedi endwangu angasetshenziswa kabusha kulula ukuwasebenzisa, athambile kanti futhi ayawasheka. Kanti asando kufika kanti akhululekile futhi awanabungozi kwimvelo njengoba kwamaphedi alahlwayo Kanye nama tampons.Okuhle: akhululeke kakhulu ukuthi ungawagqoka ukunama phedi alahlwayo, awanabungozi kwimvelo kanti engakongela imali yakho ekuhambeni kwesikhathi.
   Okubi: adinga ukuhlanzwa emva kwanoma ikuphi ukuwasebenzisa kanti kungahle inganikezeli isivikelo esigcwele uma wopha kakhulu.

   Izitolo zase Clicks zithenga isitoko imikhiqizo ehlukene yamaphedi angasetshwenziswa kabusha. Noma thenga ku http://www.palesapads.com/

  4. Amaphedi okuphilayo &nama-tampons
   Amaphedi enhlanzeko alahlwayo Kanye nama-tampon awanabungozi kwimvelo kanti asebenziseka kahle njengoba enziwe ngokotini ohlaza Kanye nangempahla ebolayo. Azinawo nhlobo amakha, udayi, umhlophe Kanye nama-parabens ngakho ngeke kubange noma yikuphi ukuluma.Okuhle: azinabungozi kumvelo kanti inomusa kwisikhumba esizwelayo.

   Okubi: abiza kakhulu ukunamanye amaphedi alahlwayo ajwayelekile kanyi awatholakali kalula. Kanti ama-tampon angakubangela isindromu yokuthuka kobuthi uma engasetshenzisiwe kahle, nokho kunengcuphe encane ye TSS nokotini wemvelo.

   Izitolo zase Dischem zithenga uhlobo lwe ANNA. Thenga uhlobo lwe Masmi onilayini nge www.faithful-to-nature.co.za noma www.worthyco.co.za Kanye nezinye izitolo zezempilo Kanye nokuphila kahle. Ama-tampon kakotini wemvelo we flo.

  5. Amaphedi okuye sikhathini alahlwayo & nama-tampons
   Amaphedi Kanye namatampons awuhlobo lokuzikhethela oludumile kumantombazane amaningi njengoba kulula ukuwasebenzisa, abiza kahle futhi athola kala yonkindawo. ezanamasayizi ahlukene, isimo, Kanye nokumunca. Ngebhadi, awubungozi kwimvelo.Okuhle: kulula ukuwasebenzisa kanti angashintshwa kaningi njengoba kudingeka.
   Amaphedi awadinigi ukufakwa esithweni sangasese, ngesikhathi ama-tampons afihlekile ngoba ayafakwa.

   Okubi: amaphedi engazizwa emakhulu kanti futhi abangele ukuluma. Kanti futhi enganyakaza ngesikhathi somsebenzi womzimba bese kunganikezeli ngokuvikela okuphelele (okungama phesenti ayikhulu) ngesikhathi sokopha kakhulu. Itampon ingaba buhlungu ukuyifaka, idinga ukushintshwa njalo kanti ikhuphula ingcuphe yesindromu yokuthuka yobuthi (toxic shock syndrome).
   Ungawathola ezitolo zokudla Kanye nasemakhemisi, ezweni lonke.

Yini I toxic shock syndrome?

IToxic shock syndrome (TSS) ingenzeka uma itampon iyekwe isikhathi eside esingangamahora ayisishalolmbili yaze yakhiqiza igciwane elaziwa ngestaph okukuthi likhula liphinde lakhe ubuthi emzimbeni ongaholela ekutheni ubene TSS. Izimpawu sibala imfiva enkulu, ukuphalaza, ukuhuda, isiyezi, Kanye nokuqubuka entendeni yesandla sakho Kanye nasematheni ezinyawo. Kubalulekile ukusebenzisa itampon ngendlela yemiyalelo osephaketheni bese owashintsha njalo.

Related Articles

Leave a Comment