Nganginomdlavuza webele futhi ngingakwazi ukuncelisa izingane zami

by BabyYumYum
Nganginomdlavuza webele futhi ngingakwazi ukuncelisa izingane zami
Reading Time: 2 minutes
Lapho senginamasonto angu-25 ngikhulelwe ngamawele ami, ngaya ekilasini labakhulelwe. Bekuwuhlelo losuku lonke oluhlukaniswe izihloko ezahlukene, esinye sazo bekungesokuncelisa ibele. Ngemva kokulwa nomdlavuza lapho ngineminyaka engu-28, okwaholela ekukhishweni kwe-mastectomy ephindwe kabili, ngase ngazi ukuthi angikwazi ukukwenza lokhu abakhuluma ngakho.

Ngahlala ngithule ekhoneni ngizizwa nginecala kangangokuthi ngangingeke ngikwazi ukunikeza izingane zami lokhu. Kwangathi ngibaphuca into ababeyidinga kakhulu ukuze bakhule babe izingane eziphelele. Ngemva kwemizuzu engaba ngu-45 ngesihloko, ngaphakamisa isandla sami kancane. Umhlengikazi wangikhomba ukuthi angibuze umbuzo wami.

“Kwenzekani uma ungakwazi ukuncelisa ibele?”

Impendulo yakhe yathi omama banamuhla bavele bayeke kalula nje. Asizami kanzima ngokwanele ngoba kuyadonsa noma kubuhlungu noma kungonakalisa imizimba yethu. Kudingeka nje sizame kakhudlwana futhi singamukeli lutho olungaphansi kokunikeza izingane zethu okungcono kakhulu. Wabe esekhipha isibhengezo esasinohlu lwezinzuzo zezempilo ezingaba ngu-200 kanye nezithako obisini lwebele kukholamu eyodwa, futhi cishe eziyi-10 ezazikhona kukholamu yefomula.

Ngikhumbula inhliziyo yami ishona phansi, amehlo ami agcwala izinyembezi. Ngagwinya iqhubu emphinjeni ngaphuma. Kungaleso sikhathi lapho ngathatha khona isinqumo sokuthi ngangingeke nginikeze omunye umuntu amandla okungenza ngiphatheke kabi ngendlela engikhulisa ngayo izingane zami, kungakhathaliseki ukuthi ngizikhethele noma cha.

Kunesigcwagcwa esibi emphakathini esivala abazali abangazincelisi izingane zabo. Yiqiniso, ukuncelisa kunezinzuzo eziningi kumama nengane, kodwa akwenzeki ngaso sonke isikhathi. Indaba yami cishe ayijwayelekile kangako, kodwa nalabo abakhetha ukusebenzisa ifomula kufanele bazikhethele ukwenza kanjalo ngaphandle kwelebula enkulu ethi “Umzali Onecala” enamathiselwe ethini lefomula.

Ukuba ngumzali kunzima njengoba kunjalo. Ukucindezeleka kwangemva kokubeletha, izingane eziquleka, ukungalali kahle, ukushintsha kwamahomoni, nokuphindaphinda konke kuyizinto zangempela ezibekela inselele ingqondo yomama noma yimuphi.

Kwesinye isikhathi kuwukuwina ukuthi nje ukwazi ukwehlisa ngaphezu kuka-40ml emphinjeni wabo omncane ngaphandle kokukhala izinyembezi. Ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa ngangigcwalisa ikhofi lami ngamaconsi e-colic, ngoba yilokho okungekho ukulala okwenziwa engqondweni yomuntu. Ukube nganquma ukuthwala lelo cala lokungakwazi ukuncelisa izingane zami phezu kwakho konke lokho, angicabangi ukuthi ngangizophumela ngaphandle kwalezo zinyanga ezintathu zokuqala.

Yebo. Angikwazanga ukondla izingane zami ngomzimba wami, kodwa ngakwazi ukusondelana nazo ngezinye izindlela. Samukela izinto ezifana nesikhumba esikhumbeni; Ngahlala ebumnyameni nabo ubusuku obuningi ngicula izingoma engizikhonzile futhi ngibabuka bemamatheka lapho bezwa izwi lami.

Namuhla, indodakazi yami eneminyaka emibili igxile kakhulu emculweni futhi ivame ukuhlala iziculela ithule njengoba iphuma. Ngiyazi ukuthi kungenxa yokuthi umculo wawumduduza esemncane, futhi usasixhuma nanamuhla. Ubisi lwebele lwalungadingi ukusenzela lokho.

Kulabo abakwaziyo ukuncelisa, angizwa lutho ngaphandle kwenjabulo nenjabulo. Angingabazi ukuthi kuyinto enhle ukuzwa. Kodwa ngiyanicela bomama, singasheshi ukuhlulelana. Asizazi nje izimpi abanye omama ababhekene nazo, futhi siyashesha ukwenza imibono ngendlela abanye abakhetha ukukhulisa ngayo ezabo. breast health - baby yum yum

Kulabo abafana nami abangancelisi ibele futhi okungenzeka baye ekilasini labakhulelwe benecala njengami, ngilapha ukuze nginitshele … izingane zami ezinceliswa ubisi lwebele ziyaphila, ziphilile, ziyasebenza, futhi zinezihlathi njengengane elandelayo encelayo.

Related Articles