Izingane

Siyakuhalalisela ngokuba umzali!

Ukwenza ukunakekela ingane yakho kube lula, sihlanganise konke odinga ukukwazi njengomzali omusha, ukunakekelwa kwengane nokuthi usinda kanjani ezinsukwini zokuqala eziyi-1 000.

Ungakwazi nokulandelela ukukhula kwengane yakho, nokuthi ungaqala nini ukudlisa ingane yakho ukudla okuqinile. Ukuthi umqeqesha kanjani umntwana ukuthi alale kalula. Thola nolwazi lokuthi ungalapha kanjani izifo ezivamile ezinganeni.

Baby Yum Yum - Zulu Article

Ukuba ngumzali sikwenza kubelula

Kusukela ekuphenduleni okumangazayo ezinkundleni zokuxhumana, i-BabyYumYum.co.za yenza isigaba sokuba ngumzali sibelula. Lapha sikulethela

ulwazi lonke oludingayo ngokukhulisa umndeni wakho nokunakekela kalula izingane zakho.

Lonke lolulwazi sikunikeza lona mahala.

Zonke izindatshana zethu, zibhalwe ngochwephese nodokotela abanakekela izingane. Futhi kulesi sigaba sokwenza ukuba ngumzali kube lula, sisizane kahulu nonesi nombelethisi omkhulu

u-Ann Richardson ophuma ku “Wisdom with Sense”

IBabyYumYum ibe nezinxoxo ezibanzi no-Nesi Ann Richardson, kungalokho kuzothi ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma naye, sithathe lololwazi silubhale ngesingisi.

Bazali i-BabyYumYum iyathanda ukunikezana ngolwazi ikakhulukazi lapho ludingeka khona.

Coming soon!

Zulu articles