Ukuba ngumzali

Uma unenkinga yokukhulelwa ungase ube nemibuzo eminingi. Njengokuthi, yiziphi izici zobungozi, izimpawu eziyisixwayiso kanye nezimpawu zokungazali?

Nokuthi yiziphi izinhlobo ezahlukene zokungabi nanzalo futhi yini edala ukungazali kwabesilisa nabesifazane?

Futhi, izindatshana zethu zinikeza ulwazi ngemithi yokwelapha inzalo eNingizimu Afrika, ukuthi ungahlolela kanjani inzalo uma unenkinga yokukhulelwa nokuthi ungawandisa kanjani amathuba akho okukhulelwa ngokwemvelo. Udinga iseluleko nge-PCOS, i-endometriosis, izikhathi ezibuhlungu, izimbangela zokuphindaphinda

Baby Yum Yum - Zulu Article

Ukuba ngumzali sikwenza kubelula

Kusukela ekuphenduleni okumangazayo ezinkundleni zokuxhumana, i-BabyYumYum.co.za yenza isigaba sokuba ngumzali sibelula. Lapha sikulethela

ulwazi lonke oludingayo ngokukhulisa umndeni wakho nokunakekela kalula izingane zakho.

Lonke lolulwazi sikunikeza lona mahala.

Zonke izindatshana zethu, zibhalwe ngochwephese nodokotela abanakekela izingane. Futhi kulesi sigaba sokwenza ukuba ngumzali kube lula, sisizane kahulu nonesi nombelethisi omkhulu

u-Ann Richardson ophuma ku “Wisdom with Sense”

IBabyYumYum ibe nezinxoxo ezibanzi no-Nesi Ann Richardson, kungalokho kuzothi ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma naye, sithathe lololwazi silubhale ngesingisi.

Bazali i-BabyYumYum iyathanda ukunikezana ngolwazi ikakhulukazi lapho ludingeka khona.

Coming soon!

Zulu articles