Yini okufanele uyenze uma umntwana wakho eqiwe umjovo

by Dr Carmen, #MomDoc
Yini okufanele uyenze uma umntwana wakho eqiwe umjovo
Reading Time: 2 minutes

Abantwana fanele bathole yonke imijovo yabo ngesikhathi futhi kuya ngokuvumelana nesikhathi esibekiwe. Nokho, kungaba nezimo lapho ingane ingatholi umjovo oqondile noma engaqedi isikalo esibekiwe ukunikezela ngovikeleko.

Ngesikhathi sobhubhane lwe COVID19 izingane eziningi zasalele emuva nokujova kwazo. Ayingoba abazali bebengafuni kujova izingane zabo, kodwa ngoba bebesabela kuveza izingane zabo kwi COVID19 uma bebathatha bebayisa ngaphandle kwamakhaya ukuze bejove.

ENingizimu Afrika izinga lokugoma ngaphambi komhlalandlini lalivele liphansi kunelilindelwe kanti manje lidlulele. Ngalokho, abacwaningi Kanye nabahlinzeki bezempilo basabela ukuthi kusasa kungaba nokubheduka kweyodwa yezifo ezilaphekayo ezinjenge simungumungwane Kanye ne sifo esibangela uhudo.

Ikuphi ongakwenza uma ingane yakho idlulwe ukujova, noma uma besalele kwisikhathi saseNingizimu Afrika sokujova? Uma udlulwe ukujova kubalulekile ukuthi ubambe lokhu ukunikezela ngovikeleko kumntwana wakho.

Umntwana wami angakwazini ukubamba lokhu uma esalele emuva nomjovo wakhe?

Ukubamba sikhathi esihleliwe kungaba nenselelo kubahlinzeki bezempilo njengoba isimo nesimo sidinga ukuhlolwa ngomuntu ngamunye. Kodwa akukaze kwabanesidingo sokuqala phansi isikhathi esibekiwe noma uphinde izikalo –  ukunalokho, kwiyizikhawu phakathi kwezikalo ezibalulekile.

Yimuphi umehluko phakathi kwesheduli yokugoma yomphakathi neyangasese eNingizimu Afrika?

Izikhungo eziningi ezizimele zihlinzeka ngokujova okumbalwa okwengeziwe noma okuxutshiwe, nokho kuze kuba unezinyanga eziyisithupha zobudala isheduli iyefana. Kuyenzeka kubazali bashintshe kusuka kwisheduli beyakwenye. Okwikhona okubalulekile ukuthi isheduli enye ayikho ngcono kunenye.

Eminye imijovo ilula ayibandakanyiwe kwi EPI kazwelonke ngoba:

    • Amagciwane angabangeli ukugula okukhulu ebantwaneni (njengomjovo we varicella)
    • Kunokusabalala okuncane kwalesifo kulelizwe
    • Akunasisekelo sesayensi, noma ikuphi ukuzuza okuhlinzekwa ngokuthi ujovise ingane yakho
    • INDLEKO! Amanye amafomula ayabiza ukunamanye. Leye DoH ukuxhasa umjovo, ososayensi badinga ukuhlinzeka ngobufakazi obuqinile ukuthi isifo sibanga ukufa okukhulu Kanye nokugula ngaphambi kokuthi babhekisise ukufakwa kwe EPI.

Can my child catch up if they are behind on their vaccinations - Baby Yum Yum

Uma umntwana wami eqiwe umjovo ingabe bazodinga isikali esengeziwe?

Ukwengezwa kwemithamo yomjovo kuvame ukuthi inikezelwe ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu fanele aguquke. Lokhu kahle kahle kusho ukuthi kukhona amasosha omzimba abonakalayo egazini. Imijovo eminingi ifuna uchungechunge lemithamo emithathu ebuntwaneni kanti futhi ingadinga okuzosiza ubudala nje ukugcina ukungatheleleki. Ngakho-ke uma ingane ikhula, ilapho kuzodingeka imithamo emincane.

Uma umthamo ukweqile noma izikhawu phakathi komthamo uqhutshiwe, asikho isidingo sokuqala phansi isheduli, imithamo eyeqiwe fanele inikezwe kulandela izikhawu ezifanele kuyiwa phambili. Ukusebenza ngempumelelo kwemithi yokugoma angeke kuncishiswe, kodwa kothatha sikhathi eside ukufeza ukuzivikela okuphelele.

Ingabe ingane yami idinga yonke imijovo ekwisheduli?

Eminye imijovo ayosena siding ebantwaneni esebethe ukukhula. Isibonelo uhlobo B lomjovo womkhuhlane we Pneumococcal Kanye ne Haemophilus. Ukutheleleka ngalamagciwane nembangela kuvame ukuthi yenzeke ngaphambi kweminyaka emihlanu yobudala ngakho lemijovo ayinasidingo ezinganeni eziphilile ezineminyaka engaphezu kwemihlanu.

Ingane yami isasalele kusheduli yomjovo yayo. Ngabe kusaphephile ukuthi ujove noma usumdala?

Eminye imijovo ingabangela izinkinga kubantwana esebebadala. Nomjovo wokuvikela ukuhuda njengesibonelo, kufanele unikezwe kuze kuba unamasonto angama 32.uma unikeziwe emva kwalowomnyaka ungabanga izinkinga kusana ezaziwa ngokuthi ukuvaleka kwamathumbu, okwisimo sezempilo esiphuthumayo.

Ikuphi engingakwenza uma kukuthi angifuni kuthatha ingane yami ngiyise emtholampilo ukuthi iyojova?

Njengoba kuza isikhathi sasebusika kubaluleke kakhulu ukuthi ukujova kwengane yakho kuhamba kahle. Yenza isikhathi sokubonana nomuhlinzeki wezempilo bese nixoxisana ngalokho ongazikhethela kwikho. Uma kukuthi usafuna ukungathathi ingcuphe yokukhipha ingane yakho ekhaya layo iyojovwa kunabahlinzeki – abanjenge LILAQ HEALTH – abahlinzeka ngokubonisana kwasekhaya ezindaweni ezikhethekile.

Related Articles