Ukukhulelwa

Ufuna ukwazi ukuthi kunjani ukukhulelwa nokuthi yiziphi izimpawu ongazilindela esigabeni ngasinye?

Lapha ungakwazi ukulandelela ukukhulelwa kwakho isonto nesonto futhi uthole ulwazi mayelana nokuthi ikhula kangakanani ingane yakho. Isisindo esilinganiselwe nobude bengane, kanye nezinguquko umzimba wakho odlula kuzo esigabeni ngasinye sokukhulelwa.

Siphinde sibe nolwazi nezeluleko ezivela kodokotela bezifo zabesifazane, ababelethisi kanye nabanye ochwepheshe mayelana nokudla kokukhulelwa, indlela yokunakekela umzimba wakho nempilo ngenkathi ukhulelwe, izixazululo zezinkinga ezivamile, nalapho ungathola khona izingubo zokubeletha eNingizimu Afrika.

Baby Yum Yum - Zulu Article

Ukuba ngumzali sikwenza kubelula

Kusukela ekuphenduleni okumangazayo ezinkundleni zokuxhumana, i-BabyYumYum.co.za yenza isigaba sokuba ngumzali sibelula. Lapha sikulethela

ulwazi lonke oludingayo ngokukhulisa umndeni wakho nokunakekela kalula izingane zakho.

Lonke lolulwazi sikunikeza lona mahala.

Zonke izindatshana zethu, zibhalwe ngochwephese nodokotela abanakekela izingane. Futhi kulesi sigaba sokwenza ukuba ngumzali kube lula, sisizane kahulu nonesi nombelethisi omkhulu

u-Ann Richardson ophuma ku “Wisdom with Sense”

IBabyYumYum ibe nezinxoxo ezibanzi no-Nesi Ann Richardson, kungalokho kuzothi ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma naye, sithathe lololwazi silubhale ngesingisi.

Bazali i-BabyYumYum iyathanda ukunikezana ngolwazi ikakhulukazi lapho ludingeka khona.

Zulu articles